តើពួកគេទៅណា

រុីង រុីង ទៅសួនកុមារ ។
រុីង រុីង ជួបពីបពីប ។
ពីប ពីប ទៅឋានីយ ។
ពីប ពីប ជួបឆុកឆាក់ ។
ឆុក ឆាក់ទៅ​វាល ។
ឆុក ឆាក់ជួបរុឺង រុឺង ។
រុឺង រុឺង ទៅសៀមរាប ។
រុីង រុីង ជួប ទីន ទីន ។
ពួកគេទាំង ៥ ទៅលេងសៀមរាប ។