ជំពូកទី៣ សង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ន

សង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ន

សង្គមជាទីប្រមូលផ្តុំនៃមនុស្ស ។ នៅពេលសង្គមរីកចម្រើន ជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សមានការប្រែប្រួល និងទាន់សម័យ ។ ប្រទេសអភិវឌ្ឍបានអាស្រ័យលើរចនាសម្ព័ន្ធ ការដឹកនាំបានត្រឹមត្រូវ និងចេះប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិ ។