ជំពូកទី២ ការរក្សាសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន

ការរក្សាសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន

មនុស្សគ្រប់រូបចង់រស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខ សុវត្ថិភាពដោយគ្មានការគំរាមកំហែង និងចៀសវាងបានពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ ។ បើយើងរក្សាសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនបានប្រសើរ នោះសង្គមទាំងមូលនឹងបានសុខសប្បាយ ប្រទេសជាតិនឹងមានការរីកចម្រើនឆាប់រហ័ស ។