ជំពូកទី១ ឥរិយាបថល្អ

ឥរិយាបថល្អជា គៅលដៅសម្រាប់ឳ្យកុមារគ្រប់រូបអនុវត្ត ព្រោះកុមារជាអនាគតរបស់ប្រទេសជាតិ ជាទំពាំងស្នងឫស្សី។ ដូចនេះកុមារត្រូវខិតខំសិក្សាក្រេបយកចំណេះដឹងចំណេះធ្វើឪ្យក្លាយជាកុលបុត្រកុលធីតាបីល្អសម្រាប់បន្តវេនក្នុងការដឹកនាំ ការពារ និងកសាងប្រទេសឳ្យគង់វង្សរីកចម្រើន។

សំនួរ


តើជំពូកនេះ​អ្នកត្រូវសិក្សាអ្វីខ្លះ?

ចម្លើយ


ខ្ញុំកំពុងសិក្សាអំពីឥរិយាបថល្អសម្រាប់ឳ្យកុមារគ្រប់រូបអនុវត្ត។