ជំពូកទី៣ រូបធាតុនិងថាមពល

image 1

វត្ថុទាំងអស់ដែលនៅជុំវិញយើងគឺជារូបធាតុ ។ រូបភាពខាងលើនេះបង្ហាញពីរូបធាតុមួយចំនួនដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់ និងត្រូវការជាចាំបាច់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ។