ជំពូកទី២ មនុស្សនិងសុខភាព

image 1
រាងកាយរបស់មនុស្សយើងគ្រប់ៗគ្នា ផ្គុំឡើងដោយផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើន ។ ផ្នែកនីមួយៗមាននាទីដោយឡែកៗពីគ្នា ។