ជំពូកទី១ រុក្ខជាតិ

រុក្ខជាតិ

នៅលើភពផែនដីមានភាវៈច្រើនណាស់ ។ ភាវៈខ្លះមានជីវិត ដូចជាមនុស្ស សត្វ និងរុក្ខជាតិ ។ រីឯភាវៈខ្លះទៀតឥជីវិតដូចជា ទឹក ដី​ ខ្យល់ ពន្លឺព្រះអាទិត្យ រ៉ែផ្សេងៗ ... ។
ការបបួលរបស់មិត្តភក្តិមានច្រើនបែប ។ ពេលខ្លះអ្នកបបួលប្រើពាក្យសម្តីទន់ភ្លន់ ពេលខ្លះជាការគំរាមកំហែង ឬបង្ខំឱ្យយើទៅតាម ឬធ្វើតាម ។ ដូចជាការហៅឱ្យទៅសាលារៀន ការហៅឱ្យទៅជាមួយគេដោយគ្មានគោលដៅ ការបបួលមានការលួងលោមឱ្យសាកល្បងជួកបារីជាដើម ។