ពេលភ្លៀងរាំង ត្រសក់ស្រូវ និងឪឡឹកក៏បានអរគុណល្ពៅ។ “អរគុណល្ពៅ ដែលឯងបានជួយយើង!
ថ្វីបើយើងមានរូបរាងខុសគ្នា តែយើងមានចំណុចពិសេសរៀងខ្លួន។”
“សូមទោសដែលកន្លងមកយើងតែងសើចចំអកចំពោះរូបរាងឯង។”
ចាប់តាំងពីពេលនោះមក ពួកគេក៏ចុះសម្រុងនឹងគ្នា ហើយប្រឹងលូតលាស់ធំធាត់យ៉ាងល្អរៀងៗខ្លួន។

ចប់