រសៀលបន្តិចមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង។
ល្ពៅសប្បាយចិត្តណាស់ ដោយវាគិតថាវាប្រាកដជាអាចលាងសម្អាតខ្លួនបានយ៉ាងស្អាត។
មិនយូរប៉ុន្មាន ទឹកភ្លៀងក៏ហូរច្រោះដី។
ល្ពៅ ឪឡឹក និងត្រសក់ស្រូវភយ័យ៉ាងខ្លាំង។