ក្នុងទីចម្ការមួយ មានដំណាំជាច្រើនប្រភេទកំពុងចេញផ្លែ។
ឪឡឹក និង ត្រសក់ស្រូវ តែងសើចចំអកឲ្យវា។
“អេ ល្ពៅ! ខ្លួនប្រាណឯងគ្រេីមៗ មិនរលោងស្អាតដូចយើងសោះ។
កុំមកជិតយើង។! ហាសហារ”
ល្ពៅហាក់មិនសប្បាយចិត្តសោះ ព្រោះវាមានរូបរាងគគ្រេីម។
វាចង់ឲ្យខ្លួនវារលោងស្អាតដូចឪឡឹក និងត្រសក់ស្រូវ។