រៀនសាឡើងវិញ

ប្រទេសកម្ពុជា មានធនធានធម្មជាតិមានតម្លៃច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ ។
ធនធានទាំងនោះមានដូចជា រ៉ែត្បូងថ្ម ព្រៃឈើ និងសត្វព្រៃជាដើម ។
យើងត្រូវស្រឡាញ់ប្រទេសយើង និងចូលរួមថែរក្សាការពារធនធានទាំងនោះឱ្យគង់វង្ស ។