Math Grade4 1 on Day:.........Month:..........Year:...........


ពិន្ទុសរុប:

ពិន្ទុសរុប =


 • Question 1: ចូរសរសេរពាក្យអានចំនួនខាងក្រោមតាមខ្ទង់និងតាមថ្នាក់?
 • Question 2: ចូរសរសេរពាក្យអានចំនួនខាងក្រោមតាមខ្ទង់និងតាមថ្នាក់?
 • Question 3: ចូរបំពេញចំនួនលេខតាមពាក្យខាងក្រោម​ ?
 • Question 4: ចូរបំពេញចំនួនលេខតាមពាក្យខាងក្រោម​ ?
 • Question 5: ចូរបំពេញចំនួនតាមលំដាប់លេខ ?
 • Question 6: ចូរសរសេរចំនួនខាងក្រោមជាទម្រង់ពង្រាយ ?
 • Question 7: ចូរបំពេញចន្លោះខាងក្រោម ?
  ចំនួន 77 896
 • Question 8: ចូរបំពេញចន្លោះខាងក្រោម ?
 • Question 9: ចូរបំពេញចន្លោះខាងក្រោម ?
 • Question 10: ចូរបំពេញចន្លោះខាងក្រោម ?