Math Grade2 3 on Day:.........Month:..........Year:...........


ពិន្ទុសរុប:

ពិន្ទុសរុប =


  • Question 1: ចូរសរសេរចំនួនខាងក្រោមជាទំរង់ពង្រាយ
  • Question 2: ចូរសរសេរចំនួនខាងក្រោមជាទំរង់ពង្រាយ
  • Question 3: ចូរសរសេរចំនួនបន្ត
  • Question 4: ចូរបំពេញចំនួនគូ
  • Question 5: ចូរបំពេញចំនួនសេស
  • Question 6: ចូរបង្គត់ចំនួនខាងក្រោមត្រឹមខ្ទង់ដប់
  • Question 7: ចូរបង្គត់ចំនួនខាងក្រោមត្រឹមខ្ទង់ដប់
  • Question 8: ចូរបង្គត់ចំនួនខាងក្រោមត្រឹមខ្ទង់ដប់
  • Question 9: ចូរបង្គត់ចំនួនខាងក្រោមត្រឹមខ្ទង់ដប់
  • Question 10: ចូរបង្គត់ចំនួនខាងក្រោមត្រឹមខ្ទង់ដប់