គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១ ៩ ថ្ងៃ:.........ខែ:..........ឆ្នាំ:...........


ពិន្ទុសរុប =


  • Question 1: លីណាមានលុយ ២០០០​ រៀល គាត់ទិញប៉ោមមួយអស់ ១០០០ រៀល ។ តើលីណានៅសល់លុយប៉ុន្មាន ?
  • Question 2: សុីណាមានលុយ ១០០០ រៀលសម្រាប់ទិញផ្លែក្រូច ។ តើសុីណាទិញក្រូចបានប៉ុន្មានផ្លែ ? បើផ្លែក្រូចមួយផ្លែតំលៃ ៥០០ រៀល ។
  • Question 3: សុីណាមានលុយ ១០០០ រៀល គាត់ទិញផ្លែក្រូចមួយអស់ ៥០០ រៀល ។ តើសុីណានៅសល់លុយប់ុន្មានរៀល ?
  • Question 4: លីភាមានលុយ ២០០០ រៀល ទៅទិញការ៉េមអស់ ៥០០ រៀល ។ តើលីភានៅសល់លុយប់ុន្មានរៀល ?
  • Question 5: ទីណាមានលុយ ១៥០០​ រៀល គាត់ចាយអស់ ៥០០ រៀល ។ តើទីណានៅសល់លុយចំនួនប៉ុន្មាន ?
  • Question 6: លីណាមានលុយ ២៥០០ រៀល គាត់ទិញនំអស់ ៥០០ រៀល ។ តើលីណានៅសល់លុយប់ុន្មានរៀល ?
  • Question 7: ម្តាយទីណាឱ្យលុយទៅទីណា ៣០០០​ រៀល សម្រាប់ទិញផ្លែប៉ោម ។ តើទីណាទិញផ្លែប៉ោមបានចំនួនប៉ុន្មានផ្លែ ? បើផ្លែប៉ោមមួយផ្លែតំលៃ ១០០០​ រៀល ។
  • Question 8: ម្តាយទីណាឱ្យលុយទៅទីណា ២០០០​ រៀល សម្រាប់ទិញផ្លែប៉ោម ។ តើទីណាទិញផ្លែប៉ោមបានចំនួនប៉ុន្មានផ្លែ ? បើផ្លែប៉ោមមួយផ្លែតំលៃ ១០០០​ រៀល ។
  • Question 9: សុីថាមានប៉ោម ៥៣ ផ្លែ ហើយកូឡាមាន ១៩ ផ្លែ ។ តើប៉ោមទាំងអស់មានប៉ុន្មានផ្លែ ?
  • Question 10: មុនីវណ្ណមានការ៉ុត ៥៧ ផ្លែ គាត់ញាំអស់ ១៧ ផ្លែ ។ តើមុនីវណ្ណនៅសល់ការ៉ុតប៉ុន្មានផ្លែ ?