គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១ ៧ ថ្ងៃ:.........ខែ:..........ឆ្នាំ:...........


ពិន្ទុសរុប =


  • Question 1: មីងសំមានជ្រូក ៩០​ ក្បាល គាត់លក់អស់ ៣០ ក្បាល ។ តើមីងសំនៅសល់ជ្រូកប៉ុន្មានក្បាល ?
  • Question 2: ធារីមានក្រូច ៩៤ ផ្លែ ឱ្យទៅធារ៉ា ៥៣ ផ្លែ ។ តើធារីនៅសល់ក្រូចប៉ុន្មានផ្លែ ?
  • Question 3: ទានៅលើគោគ ៨៣ ក្បាល ទានៅក្នុងទឹក ១៤ ក្បាល ។ តើទាទាំងអស់មានប៉ុន្មានក្បាល ?
  • Question 4: កសិដ្ឋានមួយមានគោសរុបចំនួន ៨៩ ក្បាល ។ ក្នុងនោះមានឈ្មោល ៤៧ ក្បាល ។ តើគោញីមានប៉ុន្មានក្បាល ?
  • Question 5: បូណាមានក្រូច ៩៦ ផ្លែ វាលក់អស់ ៦៣ ផ្លែ ។ តើក្រូចនៅសល់ប៉ុន្មានផ្លែ ?
  • Question 6: គេដាំអំពៅបាន ៨៩ គុម្ព គេលក់អស់ ៦៧ គុម្ព ។ តើអំពៅនៅសល់ប៉ុន្មានគុម្ព ?
  • Question 7: នីតារកប្រាក់បាន ៧៩ រៀល ។ វាទិញសៀវភៅអស់ប្រាក់ ៥៤ រៀល ។ តើនីតានៅសល់ប្រាក់ប៉ុន្មានរៀល ?
  • Question 8: សាលារៀនមួយមានសិស្ស ៩៥ នាក់ ។ លោកនាយកបានចាត់តាំងឱ្យសិស្ស ៦៥ នាក់ទៅធ្វើពលកម្ម ។ តើសិស្សដែលនៅរៀនប៉ុន្មាននាក់ ?
  • Question 9: សត្យាមានមាន់ ៨៩ ក្បាល ។ សុខាមានមាន់តិចជាងសត្យា ១៥ ក្បាល ។ តើសុខាមានមាន់ប៉ុន្មានក្បាល ?
  • Question 10: ដានីមាន ៤៦ ការេ យកចេញ ២៣​ ការេ ។ តើដានីនៅសល់ការេប៉ុន្មាន ?