គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១ ៦ ថ្ងៃ:.........ខែ:..........ឆ្នាំ:...........


ពិន្ទុសរុប =


  • Question 1: បូណាមានចង្កឹះ ៥២​ ដើម ហើយអ្នកគ្រូឱ្យ ១៧ដើមទៀត ។ តើបូណាមានចង្កឹះទាំងអស់ប៉ុន្មានដើម ?
  • Question 2: សំមានលុយ ៥០ រៀល ឪពុកវាឱ្យ ៥០ រៀលទៀត ។ តើសំមានលុយទាំងអស់ប៉ុន្មានរៀល ?
  • Question 3: ទានៅលើគោគ ៨៣ ក្បាល ទានៅក្នុងទឹក ១៤ ក្បាល ។ តើទាទាំងអស់មានប៉ុន្មានក្បាល ?
  • Question 4: សុក្រចិញ្ចឹមមាន់បាន ៤៧ ក្បាល ទា ២២​ ក្បាលទៀត ។​ តើសត្វទាំងពីរប្រភេទមានប៉ុន្មានក្បាល ?
  • Question 5: លើកទី១​ សៅដាំស្ពៃបាន ៤៤ គុម្ពនិងលើទី២ ដាំបាន ៣២ គុម្ព ។ តើទាំងពិរលើកដាំបានប៉ុន្មានគុម្ព ?
  • Question 6: បន្ទប់រៀនមួយមានសិស្សប្រុស ១៦ នាក់និងសិស្សស្រី ២៣ នាក់ ។ តើក្នុងបន្ទប់នោះមានសិស្សសរុបប៉ុន្មាននាក់ ?
  • Question 7: ក្លឹបកីឡាមួយមានបុគ្គលិកប្រុស ៥៧ នាក់ ស្រី ៤២ នាក់ ។ តើបុគ្គលិកទាំអស់មានប៉ុន្មាននាក់ ?
  • Question 8: លើកទី១ សៅចាប់ត្រីបាន ៦៨ ក្បាល លើកទី២ចាប់បាន ៣១ ក្បាល ។ តើទាំងពីរលើកសៅចាប់បានត្រីប៉ុន្មានក្បាល ?
  • Question 9: សាលារៀនមួយមានលោកគ្រូ ២៤ នាក់ និងអ្នកគ្រូ ៣៤ នាក់ ។ តើសាលារៀននោះមានគ្រូសរុបប៉ុន្មាននាក់ ?
  • Question 10: ដានីមាន ៤៦ ការេ យកចេញ ២៣​ ការេ ។ តើដានីនៅសល់ការេប៉ុន្មាន ?