គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១ ៥ ថ្ងៃ:.........ខែ:..........ឆ្នាំ:...........


ពិន្ទុសរុប =

00:00:00


 1. 11 + 14

 2. 14 + 14

 3. 22 + 25

 4. 44 + 15

 5. 71 + 25

 6. 56 + 31

 7. 72 - 51

 8. 31 + 7

 9. 45 + 21

 10. 63 + 33

 11. 74 + 23

 12. 15 + 23

 13. 7 + 11

 14. 22 + 55

 15. 66 + 12

 16. 83 + 13

 17. 20 + 20

 18. 13 + 62

 19. 53 + 33

 20. 50 + 35