គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១ ២ ថ្ងៃ:.........ខែ:..........ឆ្នាំ:...........


ពិន្ទុសរ៉ុប =

00:00:00


 1. 11 + 18

 2. 12 + 14

 3. 23 + 25

 4. 42 + 15

 5. 72 + 25

 6. 51 + 31

 7. 30 + 7

 8. 43 + 21

 9. 63 + 23

 10. 74 + 13

 11. 13 + 23

 12. 7 + 12

 13. 42 + 55

 14. 64 + 12

 15. 82 + 13

 16. 20 + 30

 17. 15 + 62

 18. 52 + 33

 19. 12 + 13

 20. 23 + 55