គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១ ១ on Day:.........Month:..........Year:...........


ពិន្ទុសរ៉ុប =

00:00:00


 1. 10 + 30

 2. 50 + 50

 3. 10 + 70

 4. 20 + 70

 5. 20 + 50

 6. 40 + 50

 7. 60 + 10

 8. 10 + 70

 9. 70 + 20

 10. 40 + 40

 11. 30 + 40

 12. 20 + 80

 13. 30 + 30

 14. 40 + 50

 15. 20 + 60

 16. 50 + 30

 17. 80 + 10

 18. 20 + 40

 19. 60 + 40

 20. 20 + 80