លំហាត់

ពិន្ទុសរុប =

សំនួរទី១: ចូរសរសេរពាក្យខាងក្រោមអោយបានត្រឺមត្រូវ។

សំនួរទី២: ចូរជ្រីសរីសពាក្យដែលត្រូវនិងអត្ថន័យរបស់ឃ្លាខាងក្រោម។

  1. ភាពនៃអ្វីៗដែលគេបានឃើញ បានជូបប្រទះ។
  2. សេចក្តីសាន្តត្រាណ។
  3. ប្រស្នា ចំណោទ
  4. ការរក្សារដោយប្រយត្ន័។
  5. ការធ្វើរដំណើរកំសាន្តលម្ហែចិត្ត
  6. ការប្រាសចាកគុណ ការខ្វះសេចក្តីល្អ ការគ្មានប្រយៅជន៍។
  7. ការថ្លឹងឲ្យមានទំងន់ស្មើគ្នា​ ការស្មើភាពគ្នា
  8. ដំណើរដែលបានធ្វើរូចហើយ កិច្ចការដែលធ្លាប់បានធ្វើ។
  9. កន្លែងសម្រាប់តម្កល់សៀវភៅ គម្ពីរ ក្បួនច្បាប់ផ្សេងៗ។
  10. ពាក្យពោលរៀបរាប់ ពាក្យអធិប្បាយសេចក្តី។