លំហាត់

ពិន្ទុសរុប =

សំនួរទី១: ចូរសរសេរពាក្យខាងក្រោមអោយបានត្រឺមត្រូវ។

សំនួរទី២: ចូរជ្រីសរីសពាក្យដែលត្រូវនិងអត្ថន័យរបស់ឃ្លាខាងក្រោម។