លំហាត់

ពិន្ទុសរុប =

សំនួរទី១: ចូរសរសេរពាក្យខាងក្រោមអោយបានត្រឺមត្រូវ។